Οφέλη

Βιοαέριο : Η πλήρης ανακύκλωση σε πλήρη αρμονία με τη φύση

Η παραγωγή και χρήση του βιοαερίου από την ΑΧ παρέχει πολλά περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη:
  1. Σημαντικά έσοδα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας

  2. Μηδενισμός εξόδων θέρμανσης

  3. Αξιοποίηση αποβλήτων και παραγωγή εδαφοβελτιωτικού

  4. Απαλλαγή υποχρέωσης εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμoύ

  5. Δυνατότητα παραγωγής φυσικού αερίου

  • Το βιοαέριο εξυπηρετεί την απορρύπανση αφού, συλλέγει ότι οργανικό απόβλητο απορρίπτεται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον (όπως, κοπριές, τυρόγαλο, απόβλητα σφαγείου, σάπια φρούτα και λαχανικά) και αποτρέπει την έκλυση μεθανίου (CH4) στην ατμόσφαιρα και την διασπορά παθογόνων μικροοργανισμών
  • Η χρήση του βιοαερίου υποκαθιστά τα ορυκτά καύσιμα από την παραγωγή ενέργειας και τις μεταφορές δηλαδή, συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση των φυσικών πόρων και μειώνει τις εκπομπές του CO2, του CH4 και του Ν2Ο, συμβάλλοντας στη μείωση της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου
  • Η εγκατάσταση μονάδων βιοαερίου δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας αφού απαιτεί εργατικό δυναμικό για την κατασκευή, την λειτουργία και την συντήρηση των μονάδων και ενισχύει τα εισοδήματα στις αγροτικές περιοχές, αφού, πωλούνται τα υπολείμματα των ενεργειακών καλλιεργειών (π.χ. ενσίρωμα καλαμποκιού, άχυρα, κτλ.), τα οποία αποτελούν βασική πρώτη ύλη για την δημιουργία του βιοαερίου
  • Με την επιλογή της μονάδας βιοαερίου απαλλάσσονται οι κτηνοτροφικές μονάδες από την υποχρέωση εγκατάστασης βιολογικών καθαρισμών και συνεπώς δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα εξαιτίας της έλλειψης διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων
  • Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται ενεργειακά φυτά (π.χ. ενσίρωμα καλαμποκιού) για την παραγωγή βιοαερίου και το υπόλειμμα της χώνευσης ανακυκλώνεται στα χωράφια, δεν απαιτείται η χρησιμοποίηση συνθετικών λιπασμάτων. Επιτυγχάνεται ένας κλειστός κύκλος των θρεπτικών συστατικών και των πολύτιμων ιχνοστοιχείων και μειώνονται τα φαινόμενα ρύπανσης των υπογείων υδάτων.