Διαδικασία παραγωγής

Χρησιμοποιούμε μόνο μία δεξαμενή χώνευσης

Εγγυημένο όφελος, επιτυχημένη επένδυση

Η Αναερόβια Χώνευση (ΑΧ) είναι μια μικροβιολογική διεργασία αποσύνθεσης/ αποδόμησης της οργανικής ύλης απουσία οξυγόνου. Είναι μια πολύ κοινή διεργασία στη φύση. Συμβαίνει για παράδειγμα, στο στομάχι των μηρυκαστικών ή στα θαλάσσια ιζήματα, σε λίμνες, έλη, κ.α. Τα προϊόντα της ΑΧ είναι το βιοαέριο και το χωνεμένο υπόλειμμα. Παρακάτω παρουσιάζονται τα τέσσερα στάδια της αναερόβιας χώνευσης. Στις συγκεκριμένες διεργασίες περιλαμβάνεται μια πληθώρα μικροβιακών δράσεων.     Το συστατικό που σχετίζεται με την ενεργειακή αξιοποίηση είναι το μεθάνιο, ένας μεταβολίτης των αποκαλούμενων μικροοργανισμών μεθανογένεσης. Οι μικροοργανισμοί που συμμετέχουν στη διεργασία της χώνευσης κατηγοριοποιούνται σε ψυχρόφιλους, μεσοφιλικούς και θερμοφιλικούς οργανισμούς. Η βέλτιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για τους πρώτους κυμαίνεται περί τους 25 °C. Οι μεσοφιλικές δράσεις λαμβάνουν χώρα κατά κύριο λόγο μεταξύ 32 και 42°C. Οι θερμοφιλικοί οργανισμοί, ιδανικά, απαιτούν θερμοκρασίες μεταξύ 50 και 57°C. Η συντριπτική πλειοψηφία των υφιστάμενων μονάδων βιοαερίου λειτουργεί σε μεσοφιλικές θερμοκρασίες.