Πρώτη ύλη

Βιοαέριο : Η πλήρης ανακύκλωση σε πλήρη αρμονία με τη φύση

Το υλικό τροφοδοσίας (πρώτη ύλη) μιας μονάδας βιοαερίου ονομάζεται υπόστρωμα. Τα υποστρώματα είναι όλα τα είδη μικροβιακώς βιοαποδομήσιμων οργανικών υλικών ή βιομάζας. Οι πιο κοινές κατηγορίες πρώτης ύλης που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του βιοαερίου στην Ευρώπη είναι:
  • Ζωικά περιττώματα και πολτοί (υδαρής κοπριά)
  • Γεωργικά υπολείμματα και υποπροϊόντα
  • Οργανικά απόβλητα που μπορούν να υποστούν χώνευση από τρόφιμα και αγροτοβιομηχανίες (φυτικής και ζωικής προέλευσης)
  • Το οργανικό μέρος των αστικών αποβλήτων και από τις επιχειρήσεις εστίασης (φυτικής και ζωικής προέλευσης)
  • Λυματολάσπη σταθμών βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων.
  • Ειδικές ενεργειακές καλλιέργειες (π.χ. αραβόσιτος, μίσχανθος, σόργο, τριφύλλι, ζαχαρότευτλο)
    Το περιεχόμενο της οργανικής ξηρής ύλης είναι το πρώτο ποιοτικό κριτήριο για τα υποστρώματα, καθώς μόνο η οργανική ξηρή ύλη (organic dry matter: oDM) μπορεί να αποδομηθεί προς βιοαέριο. Τα τρία συστατικά (πρωτεΐνες, λιπίδια και υδατάνθρακες) από τα οποία αποτελείται η οργανική ξηρή ύλη διαφέρουν ως προς την καταλληλότητά τους και καθορίζουν την σύσταση και την απόδοση του αερίου. Το μεθάνιο είναι η μόνη ενεργειακά αξιοποιήσιμη ουσία με αποτέλεσμα τα υποστρώματα με υψηλή απόδοση σε βιοαέριο και συγχρόνως υψηλή συγκέντρωση μεθανίου να είναι τα πλέον αποδοτικά. Λόγω της πάντα διαφορετικής σύστασης του περιεχομένου ενός υποστρώματος προκύπτει ότι είναι αδύνατο να προκύπτει μια σταθερή τιμή για την απόδοση ενός υποστρώματος σε αέριο. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες τιμές της απόδοσης σε βιοαέριο (m3/t) για διάφορους τύπους υποστρωμάτων.