Μεγάλες μονάδες

Χρησιμοποιούμε μόνο μία δεξαμενή χώνευσης

Εγγυημένο όφελος, επιτυχημένη επένδυση

Παρακάτω παρουσιάζεται η λειτουργία μιας μεγάλης μονάδας βιοαερίου (>100kW) βασιζόμενη στην καινοτόμα τεχνολογία UDR . Η τεχνολογία UDR (Upflow – Downflow - Reflow) για την αναερόβια χώνευση της βιομάζας βασίζεται σ’ ένα συνδυασμένο σύστημα βιοαντιδραστήρων σταθερής κλίνης (δεξαμενή ανωροής = Upflow – δεξαμενή κατωροής = Downflow) με διαχωρισμό της ενεργής βιομάζας από το χωνεμένο υπόλειμμα και ταυτόχρονη πλήρη αξιοποίηση της υπολειπόμενης ενεργής βιομάζας με επανατροφοδοσία μέσω της δεξαμενής αναρροής (Reflow).    

Προετοιμασία πρώτης ύλης :

Η υγρή πρώτη ύλη, εάν είναι σε μικρή απόσταση από το σημείο παραγωγής της (κτηνοτροφική εγκατάσταση), μεταφέρεται στη μονάδα βιοαερίου είτε με σύστημα αντλιών και αγωγών, είτε με βυτιοφόρα οχήματα, όταν η απόσταση είναι μεγαλύτερη. Στην μονάδα βιοαερίου αποθηκεύεται σε κατάλληλη δεξαμενή και αντλείται προς το δοχείο ανάμειξης σύμφωνα με τη δοσολογία. Η στερεή πρώτη ύλη (π.χ. ενσίρωμα καλαμποκιού, σόργου, κτλ.) συλλέγεται 1 -3 φορές ανά έτος ανάλογα με την συχνότητα συγκομιδής της καλλιέργειας, μεταφέρεται στην μονάδα, υφίσταται προεπεξεργασία (τεμαχισμό, συμπίεση για αφαίρεση αέρα και αποθηκεύεται αεροστεγώς (με πλαστική μεμβράνη), ώστε να αναπτυχθεί αναερόβια ζύμωση και το τελικό προϊόν να αποτελέσει την τροφοδοσία της μονάδας μετά από χρονική διάρκεια 6 μηνών. Μια φορά ή κάθε δεύτερη μέρα τροφοδοτεί ένας φορτωτής επιδαπέδιο ορθογώνιο κάδο με τις απαραίτητες ποσότητες στερεά ύλης ανάλογα με την καθορισμένη δοσολογία. Ο συγκεκριμένος κάδος περιλαμβάνει σύστημα ειδοποίησης με φωτεινές λυχνίες για τον προσδιορισμό της απαραίτητης ποσότητας.

Τροφοδοσία

Οι ποσότητες της υγρής πρώτης ύλης αντλούνται από την δεξαμενή αποθήκευσης προς το μεταλλικό δοχείο ανάμειξης, το οποίο τροφοδοτείται ταυτόχρονα μέσω συστήματος μεταφορικών κοχλιών με την στερεή πρώτη ύλη από τον επιδαπέδιο ορθογώνιο κάδο. Η δοσολογία καθώς και οι εντολές μεταφοράς των αντίστοιχων ποσοτήτων καθορίζονται ηλεκτρονικά από το σύστημα αυτόματου ελέγχου Dialogo Control System.

Τεχνολογία UDR

Συλλογή υπολείμματος ΑΧ:

Το τελικά χωνεμένο υπόλειμμα απομακρύνεται από το κάτω μέρος της δεξαμενής κατωροής (Downflow) και οδηγείται σε τεχνητή λιμνοδεξαμενή ή σε δεξαμενή αποθήκευσης με αεριοφυλάκιο. Το υπόλειμμα μπορεί να χωρισθεί σε υγρό και στερεό λίπασμα με κατάλληλο μηχανικό διαχωρισμό. Το στερεό μπορεί να συσκευασθεί και να διατεθεί στο εμπόριο ως εδαφοβελτιωτικό, ενώ το υγρό χρησιμοποιείται σε απευθείας εφαρμογή στους αγρούς.

Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής ενέργειας.

Το βιοαέριο τροφοδοτείται συνεχώς ως καύσιμο από το αεριοφυλάκιο των δεξαμενών χώνευσης σε μηχανές εσωτερικής καύσης, σε καυστήρες αερίου ή σε αεριοστρόβιλο (μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.