Παραδείγματα

Χρησιμοποιούμε μόνο μία δεξαμενή χώνευσης

Εγγυημένο όφελος, επιτυχημένη επένδυση

Παρακάτω παρουσιάζονται δυο παραδείγματα μονάδων βιοαερίου ισχύος 250kW και 1000kW αντίστοιχα.

1ο παράδειγμα – ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΙΣΧΥΟΣ 250kW

Η συγκεκριμένη μονάδα βιοαερίου ισχύος 250kW οποία λειτουργεί με υγρή κοπριά βοοειδών, ξηρή κοπριά, ενσίρωμα καλαμποκιού, φλούδες πατάτες & λαχανικών καθώς και υπόλοιπα μαγιάς μπύρας. Οι ώρες λειτουργίας της μηχανής συμπαραγωγής έχουν υπολογισθεί σε 8.000€/ έτος.
1ο παράδειγμα – Μονάδα βιοαερίου - ισχύος 250kW
Α.Α. Πρώτη ύλη Ποσότητα Ξηρή ύλη Οργανική ξηρή ύλη Ειδική απόδοση Απόδοση σε βιοαέριο Περιεκτικότητα σε μεθάνιο Ετήσια ενεργειακή παραγωγή (ηλεκτρική και θερμική)
(tn / έτος) (tn / ημέρα) (% DM) (% oDM) (lt/kg oDM) (m3 CH4 / έτος) (% CH4)
1 Υγρή κοπριά βοειδών 8.000 22 9 80 350 25 55 1.112.958
2 Ξηρή κοπριά 2.200 6 25 85 500 106 55 1.279.781
3 Ενσίρωμα καλαμποκιού 1.500 4 33 95 650 204 52 1.547.060
4 Φλούδια πατάτας, λαχανικών, κτλ. 1.000 3 11 94 656 68 51 349.158
5 Υπόλοιπα μαγιάς μπύρας 200 1 90 92 506 418 61 512.297
Σύνολο 12.900 35 16 69 54 4.801.254
Η ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια υπολογίζεται σε 1.986.514 kWh/έτος και τα έσοδα της υπολογίζονται σε 437.033€ (τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 0,22€/kWh)

2ο παράδειγμα – ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΙΣΧΥΟΣ 1000kW

Η συγκεκριμένη μονάδα βιοαερίου ισχύος 1000kW οποία λειτουργεί με λύματα χοίρων, αίμα, ληγμένα προϊόντα γάλακτος, ληγμένους χυμούς, γλυκερίνη, υποπροϊόντα σφαγείου. Οι ώρες λειτουργίας της μηχανής συμπαραγωγής έχουν υπολογισθεί σε 8.000€/ έτος.
2ο παράδειγμα - Μονάδα βιοαερίου - ισχύος 1000kW
Α.Α. Πρώτη ύλη Ποσότητα Ξηρή ύλη Οργανική ξηρή ύλη Ειδική απόδοση Απόδοση σε βιοαέριο Περιεκτικότητα σε μεθάνιο Ετήσια ενεργειακή παραγωγή (ηλεκτρική και θερμική)
(tn / έτος) (tn / ημέρα) (% DM) (% oDM) (lt/kg oDM) (m3 CH4 / έτος) (% CH4)
1 Λύματα χοίρων 25.500 70 3 80 420 10 60 1.545.264
2 Αίμα 219 1 17 94 670 107 59 138.340
3 Ληγμένα προϊόντα γάλακτος 16.425 45 12 90 400 41 52 3.535.974
4 Ληγμένοι χυμοί 1.825 5 16 90 400 58 52 546.624
5 Γλυκερίνη 4.380 12 86 99 850 724 50 15.848.811
6 Υποπροϊόντα σφαγείου 219 1 28 95 680 181 58 229.754
Σύνολο 48.618 14 88 52 21.844.767
Η ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια υπολογίζεται σε 9.174.802 kWh/έτος και τα έσοδα της υπολογίζονται σε 2.018.456€ (τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 0,22€/kWh)