Τεχνολογία UDR

Η καρδιά της μονάδας εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση

UDR : Η καρδιά της μονάδας εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση

Η τεχνολογία UDR (Upflow – Downflow - Reflow) για την αναερόβια χώνευση της βιομάζας βασίζεται σ’ ένα συνδυασμένο σύστημα βιοαντιδραστήρων σταθερής κλίνης (δεξαμενή ανωροής = Upflow – δεξαμενή κατωροής = Downflow) με διαχωρισμό της ενεργής βιομάζας από το χωνεμένο υπόλειμμα και ταυτόχρονη πλήρη αξιοποίηση της υπολειπόμενης ενεργής βιομάζας με επανατροφοδοσία μέσω της δεξαμενής αναρροής (Reflow).

Δεξαμενή ανωροής (Upflow)

Οι εισερχόμενες πρώτες ύλες μεταβάλλονται σε μεσόφιλη θερμοκρασία, ακολουθώντας συνεχώς την κυκλική πορεία Upflow – Downflow – Reflow . Η βιομάζα, που βρίσκεται στη δεξαμενή αναρροής (Reflow) εισέρχεται στο κάτω μέρος της δεξαμενής ανωροής (Upflow), όπου και υπάρχει αναδευτήρας, ο οποίος ομογενοποιεί, τροφοδοτεί και επιφορτίζει τις σταθερές κλίνες ομοιόμορφα προς τα πάνω. Με τη στοχευμένη και γρήγορη δημιουργία κατάλληλων μικροοργανισμών/ενζύμων πάνω στις σταθερές κλίνες μέσα στις δεξαμενές ανωροής και κατωροής ξεκινάει ταυτόχρονα η διαδικασία της υδρόλυσης και της μεθανοποίησης με συνέπεια τη δημιουργία βιοαερίου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Από την πάνω θέση της δεξαμενής ανωροής (Upflow) συλλέγεται η βιομάζα με το βιοαέριο και προωθείται στη δεξαμενή κατωροής (Downflow) μέσω κατάλληλων σωληνώσεων.

Δεξαμενή κατωροής (Downflow)

Στην δεξαμενή κατωροής γίνεται μια ελαφριά ανάμειξη-ανάδευση στο πάνω μέρος. Με τη βοήθεια της βαρύτητας δημιουργούνται δυο διαφορετικές στρώσεις. Προς τα πάνω «πλέει» το βιοαέριο και η ακόμα ενεργή βιομάζα λόγω μικρότερου βάρους (μη ολοκληρωμένη αποδόμηση του υλικού, ενεργοί ακόμη μικροοργανισμοί), τα οποία συλλέγονται και επιστρέφουν πάλι στην κυκλική διαδικασία αναερόβιας χώνευσης μέσω της δεξαμενή ανωροής (Reflow). Στο κάτω μέρος της δεξαμενής κατωροής καθιζάνει και αφαιρείται το χωνεμένο υπόλειμμα της αναερόβιας χώνευσης, πλεονάζοντα υγρά ή ξένοι οργανισμοί.

Δεξαμενή αναροής (Reflow)

Η αναλογία της αναρροής - επανατροφοδοσίας ελέγχεται από το πρόγραμμα παρακολούθησης Dialogo και εξαρτάται από το είδος της εγκατάστασης, τις βιολογικές παραμέτρους και την ποιοτική σύσταση της εισερχόμενης βιομάζας. Με τη διαδικασία αυτή της επανατροφοδοσίας επιτυγχάνεται ρεύμα βιομάζας συνεχούς ροής.