Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Ενισχύοντας υφιστάμενες μονάδες

Αναλαμβάνουμε το έργο από την πρώτη άδεια έως την κατασκευή και λειτουργία του

Παρέχουμε πλήρη και εξειδικευμένη υποστήριξη σε όλες τις πτυχές του έργου. Ο σχεδιασμός του έργου γίνεται από το τεχνικό τμήμα της ΑΙΓΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία Roering Energieanlagen ύστερα από την οριστικοποίηση του είδους, της ποσότητας και της ποιότητας της πρώτης ύλης, που θα χρησιμοποιηθεί στην μονάδα βιοαερίου. Αρχικά περιλαμβάνει μια πρώτη διαστασιολόγηση για τον ορισμό του μεγέθους (ισχύος) της εγκατάστασης καθώς και μια τεχνικοοικονομική ανάλυση. Στη συνέχεια γίνεται λεπτομερής μελέτη όλων των στοιχείων της μονάδας με βάση τις πραγματικές συνθήκες και παραμέτρους και δημιουργούνται τα τελικά σχέδια, τα οποία αποτελούν τη βάση για την αδειοδότηση και μετέπειτα κατασκευή και λειτουργία της μονάδας. Η προσέγγισή μας είναι από την αρχή έως το τέλος προσανατολισμένη, ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας ασφάλεια και σιγουριά ότι το έργο τους θα λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοση. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι σημαντικότερες επιμέρους κατηγορίες των υπηρεσιών μας.