Αδειοδότηση

Υπηρεσίες

Ενισχύοντας υφιστάμενες μονάδες

Η μητρική μας εταιρεία Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη σε όλα τα στάδια της πολύπλοκης και απαιτητικής αδειοδοτικής διαδικασίας και της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης υπαγωγής με γνώμονα την μεγάλη εμπειρία και αξιοπιστία των στελεχών της. Στόχος μας είναι πάντα η επιτυχής διεκπεραίωση των διαδικασιών σε συνδυασμό με τη βέλτιστη σχέση κόστους / απόδοσης. Σύμφωνα
 • Με την ισχύ του έργου:
  • μέχρι 500 kW,
  • από 500kW έως 1MW και μονάδες μεγαλύτερες του 1MW και
 • Τις πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν
διαφοροποιείται η συνολική αδειοδότηση. Ο νόμος 3851/2010 ευνοεί τους σταθμούς βιομάζας/βιοαερίου που έχουν εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ έως 1 MW, αφού τις εξαιρεί από την υποχρέωση λήψης αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας, ενώ οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας/βιοαερίου έως 500 kW απαλλάσσονται και από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ). Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που θα χρειασθούν.
 • Αίτηση για την διατύπωση προσφοράς όρων Σύνδεσης
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατηγοριοποίηση της δραστηριότητας ως προς την επεξεργασία μη επικίνδυνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου
 • Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ)
 • Μελέτη Εγκατάστασης για την έκδοση άδειας εγκατάστασης
 • Έκδοση Κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης
 • Έκδοση Οικοδομικής άδειας
 • Σύμβαση Σύνδεσης
 • Σύμβαση Αγοραπωλησίας
 • Έκδοση άδειας λειτουργίας
 • Έκδοση Κτηνιατρικής άδειας λειτoυργίας
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο info@aegis-energy.gr