Κατασκευή έργου

Η κατασκευή της μονάδας γίνεται από έμπειρα συνεργεία με εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε αντίστοιχα έργα, με την καθοδήγηση και επίβλεψη εξειδικευμένης ομάδας διπλωματούχων μηχανικών τόσο της εταιρείας Roering όσο και της ΑΙΓΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ. Η ανέγερση της μονάδας μπορεί να αρχίσει αμέσως μόλις έχει ολοκληρωθεί η προαπαιτούμενη αδειοδότηση βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων της μελέτης και εξασφαλισθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση του έργου. Η ΑΙΓΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία Roering θα εκπαιδεύσει κατά τη φάση της κατασκευής τον κύριο του έργου πάνω στην λειτουργία της μονάδας. Ακόμα και μετά την παράδοση του έργου ο ιδιοκτήτης πρέπει να ξέρει ότι δίπλα του θα έχει πάντα έναν αξιόπιστο συνεργάτη, ο οποίος θα τον κατευθύνει σε όλες τις απορίες κατά τη λειτουργία της μονάδας του Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες κατηγορίες για την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας.

Κατασκευαστικό στάδιο

  • Κατασκευή έργου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης (Χωματουργικά, θεμελίωση, κατασκευή σωληνώσεων, προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού έτοιμο προς σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ)
  • Εγκατάσταση και ρύθμιση του προγράμματος ελέγχου & παρακολούθησης της μονάδας (Dialogo Control System)
  • Προμήθεια βασικών ανταλλακτικών

Έναρξη λειτουργίας

  • Ξεκίνημα της μονάδας με σταδιακή φόρτωση των δεξαμενών και ελεγχόμενη αύξηση της ισχύος μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα
  • Εκπαίδευση χειριστού εγκατάστασης
  • Σύνδεση της εγκατάστασης με το δίκτυο της ΔΕΗ