Σχεδιασμός έργου

Υπηρεσίες

Ενισχύοντας υφιστάμενες μονάδες

Τεχνική ανάλυση

  • Χωροθέτηση μονάδας - Αξιολόγηση καταλληλότητας θέσης εγκατάστασης
  • Ποιοτική ανάλυση των πρώτων υλών (Εκτίμηση περιεκτικότητας σε στερεά, δυναμικού σε μεθάνιο, δυνατότητα χώνευσης, πιθανή μόλυνση με χημικούς, βιολογικούς ή φυσικούς μολυσματικούς παράγοντες, κτλ.)
  • Καθορισμός ποσοτήτων της πρώτης ύλης – Σταθερός και μακροπρόθεσμος ανεφοδιασμός πρώτης ύλης
  • Υπολογισμός απαιτούμενης ισχύος, καθορισμός διαδικασίας προεπεξεργασίας πρώτων υλών & διαστασιολόγηση εγκατάστασης

Οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας

  • Εκτίμηση ετήσιας παραγόμενης ηλεκτρικής & θερμικής ενέργειας, βάσει της υπολογισμένης ισχύος της εγκατάστασης
  • Καταγραφή ετήσιων εξόδων
  • Οικονομικοί παράμετροι (Ίδια κεφάλαια, επιδότηση, δανεισμός)
  • Οικονομικοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας επένδυσης