Μονάδες με 100% υγρή κοπριά

Μεγάλη απόδοση σε μικρό χώρο

Τεχνολογία UDR : Μεγάλο κέρδος από μια μικρή μονάδα βιοαέριου

Η πρόταση αυτή αποτελεί την βέλτιστη επιλογή για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν μόνο την παραγόμενη κοπριά (από αγελάδες, χοίρους, πρόβατα) διότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και επιπλέον ενισχύουν το εισόδημα τους από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μικρές μονάδες βιοαερίου τεχνολογίας UDR Monotube που προτείνονται λειτουργούν εξίσου αποδοτικά και με μοναδική πρώτη ύλη την κοπριά. Τα βασικά στάδια λειτουργίας των μικρών μονάδων βιοαερίου (30-75 kW) με μοναδική πρώτη ύλη την ζωική κοπριά είναι:

Προετοιμασία πρώτης ύλης - Τροφοδοσία:

Η υγρή ζωική κοπριά μεταφέρεται με σύστημα αντλιών και αγωγών από το σημείο παραγωγής της και αποθηκεύεται σε κατάλληλη δεξαμενή. Στην συνέχεια η κοπριά αντλείται από την δεξαμενή αποθήκευσης στην δεξαμενή UDR monotube στην οποία ομογενοποιείται υπό ανάδευση και θέρμανση με εξωτερικό σύστημα κατάλληλων σωληνώσεων. Η τροφοδοσία είναι συνεχής και γίνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματου ελέγχου.

Αναερόβια χώνευση (ΑΧ):

Σε αεροστεγή κατακόρυφη κυκλική δεξαμενή (UDR monotube), διαμέτρου 3m και ύψους 15m αποσυντίθεται η κοπριά, απουσία οξυγόνου και παράγεται το βιοαέριο, μέσω της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης. Η ροή της πρώτης ύλης ακολουθεί την πορεία Upflow – Downflow ακινητοποιώντας μια πλειάδα από μικροοργανισμούς στις σταθερές κλίνες, οι οποίοι υπό αναερόβιες συνθήκες χρησιμοποιούν την αποθηκευμένη στους υδατάνθρακες, λίπη και πρωτεΐνες ενέργεια για τη μεταβολή τους. Στην ίδια δεξαμενή γίνεται και η επανατροφοδοσία (reflow) με ενεργή βιομάζα. Η οροφή της δεξαμενής χρησιμεύει ως αεριοφυλάκιο, όπου οδηγείται το παραγόμενο από τη χώνευση βιοαέριο.

Συλλογή υπολείμματος ΑΧ:

Το χωνεμένο υπόλειμμα απομακρύνεται από το κάτω μέρος της δεξαμενής UDR monotube και οδηγείται σε τεχνητή λιμνοδεξαμενή ή σε δεξαμενή αποθήκευσης με αεριοφυλάκιο. Με κατάλληλο μηχανικό διαχωρισμό το υπόλειμμα μπορεί να χωρισθεί σε υγρό και στερεό υπόλειμμα. Το στερεό μπορεί να συσκευασθεί και να διατεθεί στο εμπόριο ως εδαφοβελτιωτικό, ενώ το υγρό χρησιμοποιείται σε απευθείας εφαρμογή στους αγρούς.

Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής ενέργειας.

Το βιοαέριο τροφοδοτείται από το αεριοφυλάκιο της δεξαμενής UDR monotube συνεχώς ως καύσιμο σε μηχανές εσωτερικής καύσης, σε καυστήρες αερίου ή σε αεριοστρόβιλο (μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.