Μονάδες με μείγμα

Η καρδιά της μονάδας εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση

UDR : Η καρδιά της μονάδας εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση

Η πρόταση αυτή αποτελεί την βέλτιστη επιλογή για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν την παραγόμενη κοπριά (από αγελάδες, χοίρους, πρόβατα) σε συνδυασμό με κάποια ενεργειακή καλλιέργεια διότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και επιπλέον ενισχύουν το εισόδημα τους από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα βασικά στάδια λειτουργίας των μικρών μονάδων βιοαερίου (30-75 kW) με πρώτη ύλη μείγμα κοπριάς και ενεργειακή καλλιέργεια είναι:

Προετοιμασία πρώτης ύλης :

Η υγρή πρώτη ύλη, εάν είναι σε μικρή απόσταση από το σημείο παραγωγής της (κτηνοτροφική εγκατάσταση), μεταφέρεται στη μονάδα βιοαερίου είτε με σύστημα αντλιών και αγωγών, είτε με βυτιοφόρα οχήματα, όταν η απόσταση είναι μεγαλύτερη (έως 2km). Στην μονάδα βιοαερίου αποθηκεύεται σε κατάλληλη δεξαμενή και αντλείται προς το δοχείο ανάμειξης σύμφωνα με τη δοσολογία. Η στερεή πρώτη ύλη (π.χ. ενσίρωμα καλαμποκιού, σόργου, κτλ.) συλλέγεται 1 -3 φορές ανά έτος ανάλογα με την συχνότητα συγκομιδής της καλλιέργειας, μεταφέρεται στην μονάδα, υφίσταται προεπεξεργασία (τεμαχισμό, συμπίεση για αφαίρεση αέρα και αεροστεγή κάλυψη με πλαστική μεμβράνη), κατάλληλη αποθήκευση ώστε να αναπτυχθεί αναερόβια ζύμωση και το τελικό προϊόν να αποτελέσει την τροφοδοσία της μονάδας μετά από 6 μήνες. Μια φορά ή κάθε δεύτερη μέρα τροφοδοτεί ένας φορτωτής επιδαπέδιο ορθογώνιο κάδο με την απαραίτητη ποσότητα στερεάς ύλης ανάλογα με την καθορισμένη δοσολογία. Ο συγκεκριμένος κάδος περιλαμβάνει σύστημα ειδοποίησης με φωτεινές λυχνίες για τον προσδιορισμό της απαραίτητης ποσότητας.

Τροφοδοσία:

Μέσω ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματου ελέγχου τροφοδοτούνται οι ποσότητες της υγρής και στερεής πρώτης ύλης σύμφωνα με προκαθορισμένες δοσολογίες στο μεταλλικό δοχείο ανάμειξης σε αρκετές δόσεις (συνήθως ανά ώρα) κατά την διάρκεια της ημέρας. Η τροφοδοσία είναι συνεχής και το αντλήσιμο μείγμα στη συνέχεια οδηγείται στην δεξαμενή UDR monotube στην οποία ομογενοποιείται υπό ανάδευση και θέρμανση με εξωτερικό σύστημα κατάλληλων σωληνώσεων.

Αναερόβια χώνευση (ΑΧ):

Σε αεροστεγή κατακόρυφη κυκλική δεξαμενή (UDR monotube), διαμέτρου 3 m και ύψους 15 m, αποσυντίθεται το αντλήσιμο μείγμα, απουσία οξυγόνου και παράγεται το βιοαέριο, μέσω της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης. Η ροή της πρώτης ύλης ακολουθεί την πορεία Upflow – Downflow ακινητοποιώντας μια πλειάδα από μικροοργανισμούς στις σταθερές κλίνες, οι οποίοι υπό αναερόβιες συνθήκες χρησιμοποιούν την αποθηκευμένη στους υδατάνθρακες, λίπη και πρωτεΐνες ενέργεια για τη μεταβολή τους. Στην ίδια δεξαμενή γίνεται και η επανατροφοδοσία (reflow) με μείγμα ενεργούς βιομάζας και βιοαέριο. Η οροφή της δεξαμενής χρησιμεύει ως αεριοφυλάκιο. Εκεί οδηγείται το παραγόμενο από τη χώνευση βιοαέριο.

Συλλογή υπολείμματος ΑΧ:

Το χωνεμένο υπόλειμμα απομακρύνεται από το κάτω μέρος της δεξαμενής UDR monotube και οδηγείται σε τεχνητή λιμνοδεξαμενή ή σε δεξαμενή αποθήκευσης με αεριοφυλάκιο. Με κατάλληλο μηχανικό διαχωρισμό το υπόλειμμα μπορεί να χωρισθεί σε υγρό και στερεό υπόλειμμα. Το στερεό μπορεί να συσκευασθεί και να διατεθεί στο εμπόριο ως εδαφοβελτιωτικό, ενώ το υγρό χρησιμοποιείται σε απευθείας εφαρμογή στους αγρούς.

Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής ενέργειας.

Από το αεριοφυλάκιο της δεξαμενής UDR monotube το βιοαέριο τροφοδοτείται συνεχώς ως καύσιμο σε μηχανές εσωτερικής καύσης, σε καυστήρες αερίου ή σε αεριοστρόβιλο (μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.